Geheimhoudingsverklaring KVG Limburg

Geheimhoudingsverklaring

Ondergetekende is vrijwilliger bij KVG Limburg en erkent dat hem geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met de bedrijfsvoering van KVG Limburg alsmede van alle bijzonderheden betreffende de (persoons)gegevens haar leden . Ondergetekende verplicht zich dan ook strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat ten gevolge van haar activiteiten bij KVG Limburg bekend wordt en waarvan zij weet of kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.

Het is vrijwilliger dan ook verboden zowel gedurende haar activiteiten bij KVG Limburg als na afloop daarvan op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm ook, enige mededeling te doen van of aangaande hetgeen bij de uitoefening van haar activiteiten te zijner kennis is gekomen in verband met de zaken en belangen van KVG Limburg en gelieerde organisaties

Vrijwilliger is zich bewust dat op (enige) overtreding van de  geheimhoudingsverplichtingen een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete aan haar wordt opgelegd, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan KVG Limburg van een volledige schadevergoeding te dezer zake, indien deze meer dan vermeld boetebedrag mocht belopen.

Deze geheimhouding omvat mede alle (persoons)gegevens van leden,  en gegevens van andere relaties van KVG Limburg  waarvan vrijwilliger uit hoofde van haar functie kennis heeft genomen of toegang toe heeft.

Plaats:

Datum:

Naam:

Handtekening:
 

 

Download het document